Menu

Algemene voorwaarden

Let op:
Per 25 mei 2018  treedt een nieuwe wet in werking (bekend onder de namen AVG/GDPR). Dankzij deze wet krijgt u meer grip op welke informatie u met ons deelt en wordt het gemakkelijker om te zien met wie wij die informatie delen.

In dit privacy statement worden de volgende definities gebruikt:
Brown Bag de gebruiker van deze privacy statement: gevestigd aan Seinhuiswachter 18-20 3034 KH Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 67803504;
bezoeker: de bezoeker van de website;
offerteaanvrager: de bezoeker die via de website of per telefoon een offerteaanvraag indient door zijn gegevens en het werk, de dienst en/of de producten die hij uitgevoerd en/of (op)geleverd wenst te hebben in te vullen en deze offerteaanvraag in te sturen;
website: de website www.brownbag.nl waarvan Brown Bag de eigenaar is.
Persoonsgegevens
Voor Brown Bag is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van de offerteaanvragers van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van deze gegevens handelt Brown Bag volgens de toepasselijke wet- en regelgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Brown Bag doet er alles aan om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden zoals in dit privacy statement is beschreven.

Wat verzamelen wij en doen wij met uw gegevens
Brown Bag verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens van de offerteaanvrager:
Voor- en achternaam.
Adresgegevens.
Telefoonnummer.
E-mailadres.
Locatiegegevens.
Lunch en catering benodigde aantallen en dergelijke
De gegevens worden voor het volgende verwerkt:
het leveren van de diensten en producten om te aanvraag te  kunnen uitvoeren
het voldoen aan haar verplichtingen die voortvloeien uit de relevante wet- en regelgeving;
om contact met de offerteaanvrager op te kunnen nemen voor toekomstige aanbiedingen.
Wij bewaren de gegevens uiterlijk 5 jaar. Op verzoek verwijderen wij de gegevens eerder
Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Brown Bag verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
Gegevens van personen jonger dan 16 jaar, onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@brownbag.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Brown Bag wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Artikel 1. Definities
1.1 In deze voorwaarden worden de hierna met een hoofdletter aangeduide termen in de
navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Afnemer: iedere (rechts)persoon die met Brown Bag een overeenkomst heeft
gesloten respectievelijk wenst af te sluiten;
Brown Bag: Brown Bag lunch abonnementen , gevestigd te Rotterdam,
Levering: het in het bezit stellen van één of meer producten, respectievelijk het
in de macht brengen daarvan van Afnemer, dan wel de voltooiing van
de dienstverlening;
Offerte: het schriftelijk aanbod van Brown Bag om tegen een bepaalde prijs
producten en/of diensten te leveren;
Order: alle schriftelijk aan Brown Bag verstrekte opdrachten van Afnemer
betreffende de Levering van Producten en/of het verrichten van diensten;
Overeenkomst: de Schriftelijk vastgelegde afspraken tussen Brown Bag en Afnemer, betreffende de Levering van Producten en/of diensten;
Partij(en): Brown Bag en Afnemer individueel of gezamenlijk;
Producten: lunchproducten, fruit, levensmiddelenpakketten en aanverwante
producten, alsmede bijbehorend verpakkingsmateriaal;
Schriftelijk: per post, per fax en/of per e-mail;
Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van Brown Bag

Artikel 2. Offertes, tot standkoming en wijziging Overeenkomst
2.1. Alle Offertes van Brown Bag zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde tot vijf (5) Dagen
na ontvangst van aanvaarding van de Offerte worden herroepen. Dit kan tevens indien zij
een termijn voor aanvaarding bevatten. De Offerte vervalt indien het Product waarop de Offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2.2 Het herroepingsrecht voor Afnemer/consument bij internetbestellingen wordt uitgesloten, gelet op de aard en bederfelijkheid van de Producten. Bij levering van diensten via het internet besteld, heeft Afnemer/consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste zeven (7) Dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de Overeenkomst.
2.3 Indien een Order door Afnemer volgt naar aanleiding van een Offerte van Brown Bag,
dan komt de Overeenkomst tot stand doordat Brown Bag de Order van Afnemer Schriftelijk aanvaardt of een begin met de uitvoering van de Order maakt. Voor zover de Overeenkomst tot stand komt doordat Brown Bag een begin met de uitvoering van de Order maakt, geldt de factuur van Brown Bag tevens als orderbevestiging.
2.4 Indien een Order door Afnemer wordt geplaatst zonder een daaraan voorafgaande Offerte van Brown Bag, dan komt de Overeenkomst tot stand, indien hetzij binnen zeven (7)
Dagen na verzending van de Order de door Brown Bag getekende (kopie) opdrachtbevestiging door Afnemer wordt ontvangen, hetzij doordat Brown Bag binnen deze termijn overeenkomstig de Order uitvoering geeft aan de Order. De Overeenkomst komt alsdan tot stand op het moment van ontvangst van de (kopie-)opdrachtbevestiging of op het moment van aanvang van uitvoering van de Order.
2.5 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge)
afspraken en/of toezeggingen door personeel van Brown Bag, of namens Brown Bag gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden Brown Bag slechts indien en voor zover deze door daartoe bevoegde personen Schriftelijk door Brown Bag zijn bevestigd.
2.6 Brown Bag is bevoegd om, indien dit noodzakelijk dan wel wenselijk wordt geacht voor
een juiste uitvoering van de verstrekte Order, bij de uitvoering van de Overeenkomst derden
in te schakelen.

Artikel 3. Prijzen
3.1 De in een Overeenkomst vermelde prijs is vast en uitgedrukt in Euro”s en is inclusief BTW
en exclusief koerierskosten (kosten zijn afhankelijk van lokatie) tenzij anders vermeld in de overeenkomst.
3.2 Brown Bag is bevoegd om wijzigingen in kostprijzen, zoals onder meer prijzen van
(grond)stoffen, hulpmiddelen, arbeidskosten, valutakoersen, belastingen, heffingen of
andere overheidsmaatregelen aan Afnemer door te berekenen. Bij een eventuele
prijswijziging zal Brown Bag Afnemer daaromtrent berichten.
3.3 Afnemer heeft na kennisgeving van de aanpassing van de prijzen, zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel, het recht de Overeenkomst te ontbinden, indien de aanpassing van de bedongen prijs door Brown Bag plaatsvindt binnen drie (3) maanden na het sluiten van de
Overeenkomst. Ontbinding door Afnemer dient Schriftelijk te geschieden binnen één (1)
week na kennisgeving van een aanpassing van de prijs. Indien Afnemer de Overeenkomst
niet binnen vijf (5) Dagen na kennisgeving omtrent aanpassing van de prijs Schriftelijk heeft
ontbonden, worden Partijen geacht omtrent de door Brown Bag meegedeelde prijs verhoging overeenstemming te hebben bereikt.

Artikel 4. Betaling
4.1 Brown Bag is gerechtigd de Producten en/of diensten op het moment van Levering, als
bedoeld in artikel 5 (Levering, risico en levertijd), te factureren. Ontvangst van de factuur kan geschieden middels e-mail en/of elektronisch dataverkeer.
4.2 Afnemer dient de factuur van Brown Bag te betalen via automatische incasso, overschrijving of iDEAL.  Afnemer zal  een machtigingsformulier ondertekend retourneren indien de betaling per automatisch incasso geschiedt. Afnemer staat ervoor in dat op de datum van afschrijving voldoende saldo op de rekening staat. In geval van overschrijving, dient Afnemer de factuur van Brown Bag binnen veertien (14) Dagen na factuurdatum te betalen op een door Brown Bag aangewezen bank- of girorekening. Indien het factuurbedrag niet binnen veertien(14) Dagen na factuurdatum is betaald, dan wel door Brown Bag kan worden afgeschreven van de rekening van Afnemer, wordt het te betalen factuurbedrag verhoogd met administratie- en incassokosten van 15% over het verschuldigde bedrag, onverminderd het recht van Brown Bag om, indien de betaling ook daarna niet afgeschreven kan worden, de werkelijke kosten om tot incasso van het verschuldigde factuurbedrag te komen op Afnemer te verhalen en haar andere uit de wet voortvloeiende rechten uit te oefenen.
4.3 Betaling dient te geschieden in Euro´s zonder aftrek van enige korting, bankkosten of
verrekening, tenzij vooraf Schriftelijk anders is overeengekomen.
4.4 Afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
onverwijld aan Brown Bag te melden.
4.5 Brown Bag behoudt zich het recht voor, indien dit om welke reden dan ook gewenst is,
vooruitbetaling of andere vorm van zekerheid, dan wel onmiddellijke betaling in contanten
te verlangen. Weigering van Afnemer om de verlangde zekerheid te stellen, geeft Brown Bag het recht de Overeenkomst te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding
jegens Afnemer verplicht te zijn, onverminderd het recht van Brown Bag tot volledige
schadevergoeding.
4.6 Indien Afnemer niet binnen de door Brown Bag gestelde termijn de in lid 4 van dit artikel
genoemde zekerheid verstrekt, heeft Brown Bag het recht haar verplichtingen uit hoofde
van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, onverminderd haar overige
rechten voortvloeiende uit de Overeenkomst en de Voorwaarden, totdat Afnemer geheel aan zijn verplichting tot het stellen van zekerheid heeft voldaan. Voormelde opschorting laat de verplichtingen van Afnemer onverlet.
4.7 In het geval dat Afnemer zijn betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, dan is hij gehouden tot vergoeding van de wettelijke rente nadat hij door Brown Bag Schriftelijk een termijn van zeven (7) Dagen heeft verkregen om zijn verplichtingen alsnog na te komen.

Artikel 5. Levering, risico en levertijd
5.1 Brown Bag levert de Producten en/of diensten in de overeengekomen vorm, hoeveelheid
en kwaliteit op de overeengekomen datum van Levering op de overeengekomen
bestemming. Als plaats van Levering geldt het adres dat Afnemer aan Brown Bag kenbaar
heeft gemaakt. In het geval dat er sprake is van Levering van diensten, dan geldt het
moment waarop de dienstverlening is voltooid als moment van Levering.
5.2 De door Brown Bag opgegeven levertijden gaan in op de Dag vermeld op de Overeenkomst mits alle gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de Order in
het bezit zijn van Brown Bag. Levertijden worden bij wijze van benadering verstrekt. De
opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn.
Bij niet tijdige Levering dient de Afnemer Brown Bag terstond te informeren en in ieder geval Schriftelijk te bevestigen. Indien vervolgens niet alsnog binnen
twee (2) uur na opgegeven levertijd is geleverd, heeft Afnemer het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Afnemer heeft evenwel nimmer aanspraak op
enige boete of schadevergoeding.
5.3 Ingeval Brown Bag transportmaterieel, waaronder begrepen doch niet beperkt tot
rolcontainers, kunststof kratten, houten kisten, koeltassen en/of leenemballage ter
beschikking stelt voor de Levering, zal Afnemer dit transportmaterieel bij de eerstvolgende
Levering aan Brown Bag retourneren, bij gebreke waarvan Brown Bag gerechtigd is
kosten in rekening te brengen. Daarnaast is Brown Bag gerechtigd aan Afnemer een
redelijke vergoeding voor het ter beschikking gestelde transportmaterieel in rekening te
brengen. Brown Bag blijft te allen tijde eigenaar van het door haar ter beschikking
gestelde (transport)materieel. Indien Brown Bag Afnemer middels een afleverbon een
overzicht verstrekt van het (transport)materieel dat Afnemer volgens Brown Bag nog onder
zich heeft, dient Afnemer binnen zeven (7) Dagen na ontvangst eventueel Schriftelijk te
reclameren over de juistheid van het betreffende door Brown Bag verstrekte overzicht, bij
gebreke waarvan het recht van Afnemer om over dit overzicht te reclameren is komen te
vervallen; het door Brown Bag verstrekte overzicht is alsdan bindend tussen Partijen.
5.4 Indien tijdens of na de Levering van de Producten schade ontstaat aan het transportmaterieel als voornoemd, is Brown Bag gerechtigd deze schade in rekening te brengen aan Afnemer. Indien naar het uitsluitende oordeel van Brown Bag er sprake is van
onherstelbare schade of indien sprake is van verlies, heeft Brown Bag het recht aanspraak
te maken op de vervangingswaarde van het desbetreffende transportmaterieel. Onder verlies wordt tevens verstaan de situatie waarin transportmaterieel niet bij de eerstvolgende
Levering aan Brown Bag is geretourneerd.
5.5 Het is Afnemer niet toegestaan om zonder Schriftelijke toestemming van Brown Bag door Brown Bag ter beschikking gesteld transportmaterieel voor eigen gebruik aan te wenden.
5.6 Indien de Levering in gedeelten geschiedt, is Brown Bag gerechtigd iedere Levering als
een afzonderlijke transactie te beschouwen.

Artikel 6. Klachten
6.1 Afnemer dient de geleverde Producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien
blijkt dat de afgeleverde Producten onjuiste, ondeugdelijk of incompleet zijn, dan dient
Afnemer Brown Bag hierover Schriftelijk in te lichten op de datum van Levering vóór
17.00 uur. Afwijkingen als bedoeld onder 7.1 kunnen nimmer een klacht opleveren.
6.2 Klachten met betrekking tot onvolkomenheden die eerst bij gebruik kunnen blijken (en bij Levering derhalve niet zichtbaar zijn) dienen terstond na constatering van de betreffende
onvolkomenheid te worden ingediend, doch uiterlijk binnen twee (2) Dagen na Levering. Na
het verstrijken van deze termijnen wordt Afnemer geacht de Producten, respectievelijk de
factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten door Brown Bag niet meer in
behandeling genomen. De klacht kan slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van
Producten, die zich nog bevinden in de staat waarin ze zijn geleverd.
6.3 Een klacht geeft Afnemer niet het recht zijn (betalings)verplichtingen jegens Brown Bag
op te schorten en/of zich op verrekening te beroepen.
6.4 Retournering van de Producten is slechts toegestaan na voorafgaande Schriftelijke
toestemming van Brown Bag, onder nader door Brown Bag te bepalen voorwaarden.
Bij retournering zonder toestemming van Brown Bag geschiedt verzending, alsmede
opslag van de zaken voor rekening en risico van Afnemer.

Artikel 7. Garantie
7.1 Brown Bag staat ervoor in dat op het moment van Levering de Producten en/of diensten
beantwoorden aan de overeengekomen aantallen en soorten en de ter zake toepasselijke
productspecificaties zoals opgenomen in de Overeenkomst. Brown Bag behoudt zich het
recht voor binnen een redelijke tolerantie (redelijk met inachtneming van hetgeen in de
branche gebruikelijk wordt geacht) af te wijken van de bedongen aantallen, maten en
gewichten, zonder dat Afnemer recht heeft op levering of terugzending van de verschillen
tussen het geleverde en het bedongene, noch bestaat alsdan een recht voor Afnemer tot het
vorderen van schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.
7.2 De garantie houdt uitsluitend in dat Brown Bag verplicht is tot, naar haar eigen keuze, het alsnog leveren van de ontbrekende Producten, het vervangen van de geleverde Producten, dan wel de Producten terug te nemen en Afnemer te crediteren voor het desbetreffende factuurbedrag, alsmede de kosten gerelateerd aan het terugzenden van deze Producten te vergoeden. In geen geval is Brown Bag gehouden tot enig verdere verplichting, waaronder vergoeding van andere kosten, schade en/of rente. In het geval van diensten, zullen de te verrichte diensten geheel of gedeeltelijk opnieuw worden uitgevoerd.
7.3 Overige voorwaarden en garanties met betrekking tot de kwaliteit of de geschiktheid voorhet voorgenomen gebruik van de Producten en/of diensten zijn eerst van toepassing, indien die tussen Partijen Schriftelijk zijn overeengekomen.
7.4 De garantie zoals genoemd in dit artikel geldt niet indien de geleverde Producten aan
abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden/zijn
behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Brown Bag en/of gebruiksaanwijzing op
de verpakking zijn behandeld.

Artikel 8. Aansprakelijkheid en vrijwaring
8.1 Alle aansprakelijkheid van Brown Bag jegens Afnemer is beperkt tot nakoming van de in
artikel 7 opgenomen garantieverplichting.
8.2 Brown Bag is in geen geval aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik door
Afnemer of derden van de Producten en/of diensten, tenzij te wijten aan een gebrek
waarvoor Brown Bag aansprakelijk is uit hoofde van de niet nakoming van de verstrekte
garantie dan wel uit hoofde van productaansprakelijkheid.
8.3 Aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of
milieuschade, waaronder begrepen omzet- en winstderving, geleden verlies, verlies van
marktaandeel, productiestagnatie, gedane investeringen, verworven goodwill,
reputatieschade etc., wordt voorts uitdrukkelijk uitgesloten.
8.4 Indien en voor zover ondanks het bepaalde in lid 1, 2 en 3 van dit artikel op Brown Bag
toch enige aansprakelijkheid rust, uit welken hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid
beperkt tot een bedrag van maximaal EUR 50.000,- (zegge: vijftigduizend euro) per
schadegeval en maximaal EUR 150.000,- (zegge: honderdvijftigduizend euro) per
kalenderjaar.

Artikel 9. Overmacht
9.1 In geval door omstandigheden die niet aan Brown Bag, haar personeel en/of door haar
ingeschakelde derden zijn toe te rekenen als bedoeld in artikel 6:75 van het Burgerlijk
Wetboek, waaronder in ieder geval – maar niet limitatief – wordt verstaan: oorlog en
daarmee vergelijkbare situaties, overheidsmaatregelen, werkstakingen, uitsluitingen,
belemmeringen door derden, transportmoeilijkheden, waaronder vertragingen aan
landgrenzen, door Brown Bag onvoorziene technische complicaties, stagnatie door
vorstverlet en andere weersinvloeden, brand, ontploffing, andere ernstige storingen in het
bedrijf van Brown Bag en de omstandigheid dat Brown Bag een prestatie van een derde
die van belang is in verband met de door Brown Bag te leveren prestatie, niet, niet tijdig
of niet behoorlijk geleverd krijgt, en Brown Bag hierdoor niet in staat is haar
verplichtingen na te komen, is Brown Bag niet gehouden tot betaling van enige
schadevergoeding. Brown Bag kan, te harer keuze, of aan Afnemer berichten dat zij de
Overeenkomst ontbonden acht, of de Overeenkomst op een in nader overleg vast te stellen
tijdstip alsnog uitvoeren.

Artikel 10. Beëindiging
10.1 Indien Afnemer enige verplichting jegens Brown Bag – na een Schriftelijke
ingebrekestelling door Brown Bag – niet, niet volledig of niet tijdig heeft voldaan, aan
hem surseance van betaling is verleend of een aanvraag daartoe is gedaan, hij in staat van
faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is gedaan of hij een besluit tot liquidatie
heeft genomen, is hij van rechtswege in verzuim, zijn alle vorderingen van Brown Bag
direct opeisbaar en is daarover wettelijke handelsrente (art. 6:119a jo art. 6:120 BW)
verschuldigd vanaf dat moment of de eerdere vervaldag. Afnemer dient daarbij tevens aan
Brown Bag te voldoen alle buitengerechtelijke kosten die Brown Bag maakt, minimaal
gelijk aan 15% van de uitstaande vorderingen, een en ander onverminderd zijn aanspraak op
eventuele gerechtelijke kosten.
10.2 Tevens heeft Brown Bag in een dergelijk geval het recht de (verdere) uitvoering van zijn
verplichtingen op te schorten of de lopende Overeenkomst en eventuele andere met
Afnemer gesloten Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander
onverminderd zijn overige rechten en zonder tot enige vergoeding jegens Afnemer verplicht
te zijn. Voormelde opschorting laat de verplichtingen van Afnemer onverlet.
10.3 In geval van beëindiging c.q. het einde van een Overeenkomst zal Afnemer alle
(vertrouwelijke) informatie, die hij in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst
ter beschikking heeft gekregen van Brown Bag direct retourneren, zowel originelen als
kopieën.

Artikel 11. Restbepalingen
11.1 Afnemer kan niet de (rechten en plichten voortvloeiende uit de) Overeenkomst geheel, noch gedeeltelijk overdragen, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Brown Bag.
11.2 Afnemer is niet gerechtigd om zijn verplichtingen jegens Brown Bag op te schorten en
enig retentierecht uit te oefenen op zaken die eigendom van Brown Bag zijn of waarop Brown Bag op een of ander wijze aanspraak heeft. Evenmin is Afnemer tot verrekening
gerechtigd.
11.3 Brown Bag houdt zich aan de wet- en regelgeving betreffende privacy. Door middel van
het aangaan van een Overeenkomst met Brown Bag geeft Afnemer toestemming zijn
gegevens op te slaan en te gebruiken conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
11.4 Brown Bag kan een met Afnemer gesloten duurovereenkomst te allen tijde zonder opgave van redenen Schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
11.5 Van toepassing is de laatst overhandigde dan wel toegezonden versie van deze
Voorwaarden.
11.6 Brown Bag is bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze Voorwaarden. Deze
wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding, behalve
ten aanzien van voor die datum gesloten Overeenkomsten. Brown Bag zal de gewijzigde
Voorwaarden tijdig aan Afnemer toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens Afnemer in werking, zodra hem de wijziging is medegedeeld of kenbaar geworden, behalve ten aanzien van voor die datum gesloten Overeenkomsten.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen
12.1 Op de rechtsverhouding tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (Convention on International Sales of Goods 1980).
12.2 Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met een Overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of
uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde
Rechtbank Rotterdam, onverminderd het recht van Afnemer een geschil voor te leggen aan
de Rechtbank in het arrondissement waar Afnemer gevestigd is.
12.3 Indien Afnemer een consument is geldt in aanvulling op lid 2 van dit artikel het volgende. Indien Brown Bag een beroep doet op dit artikel en aan Afnemer/consument schriftelijk aangeeft de beslechting van een geschil voor te willen leggen aan de bevoegde Rechtbank te Rotterdam, dient Afnemer binnen één (1) maand Schriftelijk aan Brown Bag te laten weten als hij het geschil aan de rechter wenst voor te leggen die volgens de wet bevoegd is, bij gebreke waarvan de bevoegde Rechtbank te Rotterdam bevoegd is.

Brown Bag, Rotterdam juni 2014.